Her finder du vores kontaktinformationer

Koordinator på Skolen på BUA

Mail: Sygehusundervisningen@mbu.aarhus.dk

Telefon 78373392 / 29203803

Find vej til skolen på BUA

Her ligger skolen på BUA

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afsnit (BUA)

Palle Juul Jensens Boulevard 99

Indgang K

8200 Aarhus N

 

Nærmeste parkering: P20 p-hus

Uddannelsesplan for studerende

1
UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen
Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Hospitalet, afdelingerne og eleverne
• Dagtilbud for Småbørn
Dagtilbuddet er et alment småbørnsafsnit normeret til 8 børn i alderen 0-7 år.
Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit.
Indlæggelserne er planlagte og har en varighed af 4-8 uger.
• Sengeafsnit 01 for Skolebørn
Sengeafsnit 01 er et sengeafsnit for skolebørn, og er normeret til 11 børn i alderen 7-13 år.
Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit.
Indlæggelserne er som udgangspunkt planlagte og varierer typisk i længde fra 4 uger op til ca. 3 måneder.
• Sengeafsnit 02 for Unge
Sengeafsnit 02 er et ungdomspsykiatrisk afsnit normeret til 12 patienter i alderen 14-17/20 år. Det er et alment ungdomspsykiatrisk sengeafsnit.
Indlæggelserne er som udgangspunkt planlagte og varerier meget i varighed.
Afsnittet råder en åben og skærmet del. Afsnittet huser også retspsykiatriske patienter.
• Sengeafsnit 03 for Spiseforstyrrelser
Sengeafsnit 03 er et specialafsnit for behandling af personer i alle aldre med moderat til svær spiseforstyrrelse.
Afsnittet råder over 14 sengepladser, hvoraf de 4 kan være afskærmet.
Indlæggelserne kan være både planlagte og akutte.
Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling er en del af Sygehusundervisningen i Aarhus. Skolen på BUA er primært en skole for de elever, som er indlagt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.
2
Skolen
På skolen er der ansat 6 lærere. Disse er fordelt i tre lærerteams, hvert bestående af to lærere. Eleverne placeres i de forskellige grupper efter lærernes skøn. Ved placering tages hensyn til elevsammensætning, alder og det enkelte barns særlige behov.
Undervisningen individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Hvis det er muligt i forhold til den aktuelle elevgruppe, tilrettelægges der også fællesundervisning.
Skolens kerneopgave er såvel at undervise de indlagte børn/unge samt at bidrage til den psykiatriske udredning.
Hverdagen på skolen
Lærernes tilstedeværelsestid er mandag 8.00-15.30 og fredag 8.00-14.00.
Undervisningen starter kl. 8.30 og slutter 13.30.
Udover undervisningen har lærerne følgende andre funktioner:
- Udredningskonferencer på afsnittene
- Forberedelse af undervisningen
- Netværksmøder (møder med forældre, lærere fra hjemskolen, sagsbehandler, PPR, hospitalet og andre relevante personer i elevens netværk)
- Supervision
- Lærermøder
- Vejledning på skoler
- Udarbejdning af skoleudtalelser
Studerende hos os
Som studerende hos os må man forvente at møde elever med meget forskellige forudsætninger for at gå i skole. Målene for de enkelte elever kan således variere meget. Vi har elever, hvor målet kan være at tage 9. klasses afgangsprøver i flere eller alle fag og andre for hvem det at være i skolen op til 30 min om dagen alene kan være et mål.
I en uforudsigelig hverdag forventes det, at den studerende kan planlægge og gennemføre undervisning under hensyntagen til elevernes forudsætninger og aktuelle dagsform. Planlægningen kan foregå i samarbejde med teamet, men også på egen hånd. Der vil ofte optræde situationer som betyder, at den planlagte undervisning må ændres, tilpasses eller måske helt opgives. Det forudsættes ligeledes, at den studerende er i stand til at skabe et trygt læringsmiljø via faglige og relationelle kompetencer.
Man skal som studerende kunne indgå i et meget tæt samarbejde med lærerne på skolen samt hospitalets personale.
3
Det forventes ligeledes at man kan bidrage aktivt på møder og konferencer samt bidrage til den skriftlige formulering af skoleudtalelsen.
Kompetencemål og evalueringspunkter
Praktikniveau 3 og *Evalueringspunkter fra Skolen på BUA
Kompetenceområder
Færdighedsmål:
Den studerende kan
Vidensmål:
Den studerende har viden om
Hvordan skal der arbejdes med kompetencemålene?
Hvad gør praktiklæreren?
Hvilke krav stilles til den studerende?
Kompetenceområde 1
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.
Kompetencemål
Den studerende kan i samarbejde med kollegaer begrunde, målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med skolens øvrige lærere.
evaluere elevens læringsudbytte og undervisningens effekt.
udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.
skolens organisations- undervisnings- og samarbejdsformer.
metoder til formativ og summativ evaluering og
observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder?
*Formår den studerende at tilpasse sin pædagogik og didaktik til den enkeltes elev forudsætninger? Herunder metodevalg.
*Formår den studerende at glide ind i teamet og overtage undervisningen af de enkelte elever?
*I hvilken grad kan den studerende iagttage og reflektere over relevante observationer (med henblik på udarbejdelse af en skoleudtalese)?
Kompetenceområde 2
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
lede inklusions-processer i samarbejde med eleverne.
læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.
4
Kompetencemål
Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring og klassen sociale fællesskab.
*formår den studerende at planlægge og gennemføre undervisningsforløb med en omstillingsparathed, der tilgodeser elevernes dagsform og motivation?
Kompetenceområde 3
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kollegaer og forældre.
Kompetencemål
Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre og kollegaer og reflektere over relationernes betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.
støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv i samarbejde med kollegaer på skolen.
kommunikere med forældre om elevernes skolegang.
anerkendende kommunikation, lige værdigt samarbejde og inklusionsprocesser.
processer, der fremmer godt skole-hjem-samarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontakt grupper.
*Formår den studerende at agere og omstille sig efter elevernes behov?
*Udviser den studerende nysgerrighed og deltagelse i miljøet på skolen og på hospitalets forskellige afsnit?
*Formår den studerende at skabe en tryg og forudsigelig ramme samt begejstre og motivere eleverne i fx både spil, leg, samtale og undervisning?
*Udviser den studerende nysgerrighed og respekt omkring enkelte sager?